PIRKIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE WWW.VILVENT.LT TAISYKLĖS

Taisyklėse naudojamos sąvokos

UAB Vilvent, organizuodama ir vykdydama prekybą internetinėje parduotuvėje www.vilvent.lt , vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais ir tokią prekybą reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais aktais

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e).

Elektroninės(internetinės) prekybos taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra neatsiejama pirkimo-pardavimo sutarties dalis ir atitinka bei nustato bendruosius mažmeninės prekybos Lietuvos Respublikoje reikalavimus.

Privatumo politika – reglamentuoja Pardavėjo ir Pirkėjo pagrindines asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisykles.

Pirkėjas – asmuo, pirkęs internetinėje parduotuvėje www.vilvent.lt (toliau – „Internetinė parduotuvė“).

Pardavėjas – juridinis asmuo UAB Vilvent, įregistruotas Lietuvos Respublikos VĮ “Registrų centras”. Juridinio asmens kodas 305936846, adresas Žarijų g. 2J-101, LT-02300 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100014539511.

Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

Internetinė parduotuvė – www.vilvent.lt interneto adresu pasiekiama elektroninė parduotuvė, valdoma Pardavėjo.

Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta nuotolinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis.

Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs ir paspaudęs mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudė mygtuką „Užsakyti“.

Bendrosios taisyklių nuostatos

Pirkimo-pardavimo sutartis įpareigoja Pardavėją parduoti prekę Pirkėjui Internetinėje parduotuvėje nurodyta kaina ir ją pristatyti, o Pirkėją – atsiskaityti už prekę ir jos pristatymą pagal Taisyklėse numatytas sąlygas.

Parduodamos prekės yra saugios – atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Lietuvoje tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.

Taisyklės gali būti keičiamos. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo Internetinėje parduotuvėje momento.

Internetinėje parduotuvėje apsipirkti turi teisę:

 • veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turintys tėvų sutikimą;
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Patvirtindamas apie susipažinimą su Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina turintis teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.

Parduodant naudotus buitinius elektrotechnikos gaminius, elektros įrenginius, mechanizmus, Pirkėjui pateikiama informacija apie kiekvienos prekės tinkamumą naudoti pagal paskirtį (nurodyta, kad prekė tinka naudoti pagal paskirtį, netinka naudoti pagal paskirtį, ją būtina taisyti (suremontuoti) ir panašiai), apie pakeitimus ir patobulinimus, jeigu jie atlikti. Informacija pateikiama raštu. Jeigu prekė tinka naudoti pagal paskirtį, Pirkėjui kartu su jo nusipirkta preke pateikiamos gamintojo parengtos prekės naudojimo taisyklės (jeigu jų nėra, – Pardavėjo parengtos ir patvirtintos prekės naudojimo taisyklės, kuriose nurodomi pagrindiniai saugaus ir tinkamo prekės naudojimo reikalavimai).

Parduodant dėl kokybės trūkumų nukainotas prekes, be kitos teisės aktuose nustatytos informacijos apie prekę, vartotojui pateikiama informacija – nurodoma, kad prekė nukainota, dėl kokio kokybės trūkumo ji nukainota, kiek prekė kainuoja, ar jai suteikiama garantija.

Prekių užsakymas, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

Prekes Internetinėje parduotuvėje užsakyti gali tiek Internetinėje parduotuvėje užsiregistravę, tiek neužsiregistravę asmenys.

Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių. Informacija apie prekes, jų turimus kiekius, numatomą pristatymo laiką, pateikiama prekės aprašymo kortelėje Internetinėje parduotuvėje.

Pirkėjas, užsakydamas prekę, užsakymo lange turi pateikti išsamius ir teisingus savo duomenis. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys, o Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas praeina šią veiksmų seką:

 • pasirinktos prekės sudedamos į krepšelį;
 • pasirenkamas prekių pristatymo būdas;
 • pasirenkamas apmokėjimo už prekes būdas;
 • užsakymas yra Pirkėjo patvirtinamas. Jei pasirinktas išankstinio apmokėjimo už prekes būdas – užsakymas yra apmokamas ir Pardavėjas gauna apmokėjimą;
 • pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu gaunamas Pardavėjo patvirtinimas dėl Pirkėjo suformuoto užsakymo.

Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, turi teisę jo netvirtinti tais atvejais, kai yra pažeidžiama bet kuri Taisyklių sąlyga, bei kitais atvejais, kurių priežastys nurodomos Pirkėjui asmeniškai individualiai.

Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo-pardavimo sutartys yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje ir Pirkėjui jo prašymu gali būti pateikiamos elektronine forma.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę :

 • apsipirkti Internetinėje parduotuvėje Taisyklių nustatyta tvarka;
 • pakeisti įsigytą prekę ar atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties Taisyklių ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka;
 • pasinaudoti įgytoms prekėms taikoma garantija, pakeisti ar grąžinti nekokybiškas prekes bei kitas teises, nustatytas Taisyklėse bei susijusiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pirkėjas, naudodamasis Internetine parduotuve, įsipareigoja :

 • nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų;
 • atsiskaityti už Internetinėje parduotuvėje įgytas prekes ir paslaugas bei priimti jas Taisyklėse nustatyta tvarka – būti sutartoje vietoje, sutartu laiku ir priimti užsakytas prekes;
 • pirkdamas ar registruodamasis Internetinėje parduotuvėje pateikti teisingus duomenis;
 • duomenims pasikeitus, nedelsdamas atnaujinti tokią informaciją;
 • neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Praradęs prisijungimo duomenis, Pirkėjas įsipareigoja informuoti Pardavėją ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną.

Vienam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve. Už pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik pats Pirkėjas.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Remiantis šiomis Taisyklėmis, Pardavėjas įsipareigoja :

 • suteikti Pirkėjui sąlygas naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis;
 • pirkėjo pateiktu adresu pristatyti užsakytas prekes, taip pat numatyta tvarka priimti Pirkėjo grąžinamas prekes;
 • pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę tais atvejais, kai dėl svarbių aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui jo užsakytos prekės. Pirkėjui atsisakius priimti pasiūlytą panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo už prekę sumokėtus pinigus (jeigu Pirkėjas padarė išankstinį apmokėjimą) per 5 darbo dienas.

Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei jis pasirenka užsakymo apmokėjimo būdą banko pavedimu ir per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos neatlieka užsakymo apmokėjimo.

Pardavėjas pasilieka teisę, be atskiro įspėjimo, anuliuoti Pirkėjo užsakymą ir/ar jo paskyrą bei apriboti naudojimąsi Internetine parduotuve tais atvejais, kai Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles ar Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/ar kai Pirkėjo veikla yra nukreipta prieš saugų ir stabilų Internetinės parduotuvės veikimą.

Pardavėjas neatsako :

 • už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo elektroninės bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo–pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis;
 • už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki to momento, kai Pirkėjas informuoja apie savo duomenų praradimą ir Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus internetinėje parduotuvėje atliko Pirkėjas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais su tuo metu galiojančiu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

Už užsakomas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

 • naudodamasis Paysera BankLink paslauga;
 • pasirašydamas lizingo sutartį su lizingo paslaugas teikiančia bendrove;
 • padarydamas bankinį pavedimą į Pardavėjo sąskaitą;
 • grynaisiais pinigais ar banko kortele atsiimant prekę prekių atsiėmimo skyriuje.

Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo patvirtinimo.

Užsakymas tvirtinamas informuojant Pirkėją elektroniniu paštu:

 1. po užsakymo procedūros užbaigimo, kai pasirenkamas atsiskaitymas atsiimant prekę;
 2. pardavėjui gavus išankstinį apmokėjimą ar lizingo bendrovės patvirtinimą dėl prekės įsigijimo finansavimo.

Prekės kaina negali būti keičiama po užsakymo patvirtinimo išskyrus atvejus, kai ji koreguojama dėl atsiradusios informacinių sistemų techninės ar akivaizdžios apsirikimo klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti savo užsakymo per 2 dienas informuodamas Pardavėją ir atgauti už prekę mokėtus pinigus.

Prekių pirkimo dokumentai Pirkėjui pateikiami registracijos ar pirkimo formoje nurodytu elektroniniu paštu. Šie dokumentai, jei Pirkėjas yra prisiregistravęs Internetinėje parduotuvėje, taip pat talpinami jo asmeninėje paskyroje.

Prekių pristatymas

Prekių pristatymas vykdomas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Prekių pristatymo Pirkėjui paslauga yra mokama. Paslaugos kaina neįeina į prie prekės pateikiamą prekės kainą. Prekių pristatymo įkainiai ir sąlygos pateikiamos čia. Prekės iki 30 kg pristatomos iki Pirkėjo durų. Prekės, sveriančios daugiau nei 30kg pristatomos iki pirmų durų.

Pirkėjas turi teisę atskirai įsigyti prekių užnešimo paslaugą. Šios paslaugos įkainiai ir sąlygos pateikiamos čia.

Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš siūlomų ir Taisyklėse toliau nurodytų prekių pristatymo būdų:

Prekių pristatymas į namus. Prekių pristatymą vykdo Pardavėjas arba jo įgaliotas partneris. Pirkėjas pasirinkdamas šį pristatymo būdą įsipareigoja užsakydamas prekę pateikti tikslų prekių pristatymo adresą ir pats sutartu laiku būti nurodytoje vietoje ir priimti prekes. Priimant prekes Pirkėjas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo kitam asmeniui ar kitų su prekių pristatymu susijusių netikslumų, jeigu Pirkėjas pats asmeniškai negali priimti prekių, o jos buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu.

Prekių atsiėmimas prekių atsiėmimo skyriuje. Prekę šiuo būdu atsiimti gali tik Pirkėjas arba užsakymo formavimo metu jo nurodytas  asmuo. Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, pasirinkęs šį būdą, privalo atsiimdamas prekę pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą. Šiuo būdu užsakytas prekes Pirkėjas įsipareigoja atsiimti per 3 darbo dienas nuo tada, kai Pardavėjas elektroniniu paštu informuoja, kad prekės paruoštos atsiėmimui. Neatvykus nurodytu laiku atsiimti prekės iš parduotuvės, ji bus saugoma ne ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas, o dėl jos naujo atsiėmimo laiko privaloma iš anksto suderinti su Pardavėjo administracija. Jeigu Pirkėjas pavėluoja atsiimti prekę ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų, Pardavėjas atsiunčia Pirkėjui įspėjimą apie ketinimą per artimiausias 7 (septynias) dienas nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkėjui nesureagavus į įspėjimą, Pardavėjas nutraukia Pirkimo-pardavimo sutartį, išskaičiuoja iš Pirkėjo sumokėtų už prekę pinigų jos saugojimo išlaidas ir likusią pinigų sumą grąžina Pirkėjui į jo nurodytą banko sąskaitą.

Pardavėjas informuoja Pirkėją apie numatomą prekės pristatymo terminą prie prekės aprašymo. Nurodyti terminai yra preliminarūs. Nurodyti terminai negalioja tais atvejais, kai prekės nėra sandėlyje, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytoms ir nuo Pardavėjo nepriklausančioms aplinkybėms nurodyti prekių pristatymo terminai gali kisti. Tokiais atvejais Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju, informuoti jį apie situaciją ir suderinti naują pristatymo terminą bei kitas su prekių pristatymu susijusias sąlygas.

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu dėl Pirkėjo kaltės ar dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių veiksnių prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomas ne laiku.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu partneriu patikrinti siuntos būklę. Pasirašydamas ant siuntos perdavimo dokumento Pirkėjas patvirtina, kad priekaištų siuntos būklei ir komplektacijai neturi, kad pažeidimų, kurių pobūdis nėra priskirtinas gamykliniam brokui nėra. Užfiksavęs, kad siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar išoriškai pažeista) ir/arba siuntos komplektacija netinkama, Pirkėjas privalo pažymėti savo pastabas siuntos perdavimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo įgaliotam partneriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimų aktą. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekės trūkumų, kurių atsiradimo priežastis nėra gamyklinis brokas ar komplektacijos neatitikimų, jeigu tokius trūkumus galima pastebėti prekių apžiūros metu perduodant prekę.

Prekės pristatomos į namus ir perduodamos Pirkėjui jam pasirašius ant įgaliotojo transportavimo partnerio pateikiamo žymėjimo aparato. Po Pirkėjo pasirašymo žymėjimo aparate laikoma, kad siunta pristatyta tinkamai ir jos sugedimo ar sudužimo rizika pereina Pirkėjui.

Nepavykus pristatyti prekės Pirkėjui arba jam neatvykus jos atsiimti Taisyklių 7.4 papunkčiuose nurodytomis sąlygomis, prekė grąžinama Pardavėjui, užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui grąžinami jo sumokėti pinigai už prekę, tačiau prekės pristatymo mokestis nėra grąžinamas.

Kokybės garantija

Prekė yra tinkamos kokybės ir atitinka Pirkimo-pardavimo sutartį, jeigu:

 • atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes nurodytas Internetinėje parduotuvėje;
 • tinkama naudoti taip, kaip naudojami tokios rūšies daiktai;
 • atitinka kokybės rodiklius, būdingus tokio pobūdžio daiktams ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus aprašymus (reklama ir daiktų ženklinimas, dėl prekės individualių savybių).

Pirkėjo įsigytoms prekės yra taikoma teisės aktuose numatyta kokybės garantija ir terminai.

Pardavėjas gali teikti papildomą garantiją, kurios sąlygos ir trukmė tokiais atvejais yra nurodoma prekės aprašyme ir/ar garantiją apibrėžiančiame dokumente. Papildoma garantija niekaip nekeičia Pirkėjo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę.

Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo Pirkėjui.

Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Pirkėjas gali kreiptis šiame puslapyje nurodytais prekės garantinio aptarnavimo serviso (-ų) adresais. Ši informacija taip pat teikiama el. paštu info@vilvent.lt ir telefonu +37060583305

Pateikdamas prekę remontui, Pirkėjas būtinai privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (čekį, sąskaitą-faktūrą, lizingo sutartį, garantinį taloną).

Prekė po garantinio aptarnavimo serviso centre yra saugoma tris mėnesius po pirmo pranešimo Pirkėjui apie atliktą garantinį aptarnavimą. Pirkėjas informuojamas serviso centre pasirinktu būdu. Prabėgus trims mėnesiams po pirmo pranešimo Pirkėjui, Pardavėjas turi teisę nebesaugoti remontuotos prekės. Visi su tuo susiję nuostoliai tenka Pirkėjui.

Atvejais, kai teisės aktai numato atskiroms prekėms prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes Pirkėjui parduoti taip, kad Pirkėjui būtų sudaryta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

Teisė atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimas ir keitimas

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e

Pirkėjas, norintis grąžinti prekę, turi informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@vilvent.lt ir užpildyti Pardavėjo siunčiamą nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą. Pirkėjas turi Pardavėjui pristatyti užpildytą grąžinimo dokumentą kartu su preke, pilna su preke komplektuota įranga ir/ar dalimis bei pirkimą patvirtinančiu dokumentu.

Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto daiktų perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

http://www.infolex.lt/ta/12755:str6.362

Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo–pardavimo momentu pasibaigęs.

Naudotos prekės gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:

 • tabaką ir tabako gaminius (kodai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1001/2013 (OL 2013 L 290, p. 1) (toliau – kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą) – 2401–2402);
 • parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3303–3307);
 • fotografijos ir kinematografijos prekes (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3701–3707);
 • spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 4901–4911);
 • audinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 5007, 5111–5113, 5208–5212, 5309, 5310, 5311, 5407–5408, 5512–5516);
 • kiliminę grindų dangą, išskyrus kilimus ir kilimėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 5701–5705.00);
 • megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6107–6109);
 • kūdikių drabužėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6111, 6209);
 • pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6115);
 • siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6207–6208);
 • liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6212);
 • perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 7101–7116, 7118);
 • mašinas ir mechaninius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487);
 • elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548);
 • antžeminio transporto priemones (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8701–8716);
 • laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8901–8908);
 • optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9001–9033);
 • laikrodžius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9101–9114);
 • muzikos instrumentus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9201–9209);
 • ginklus ir šaudmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9301–9307);
 • baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401–9406);
 • žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9503–9505, 9508);
 • meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9701–9706).Prašymai/skundai dėl interneto parduotuvėje įsigytos prekės gali būti pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt).

Prekės keičiamos ar grąžinamos remiantis Pirkėjo rašytiniu prašymu. Pirkėjas Pardavėjui pateikia prekę ir rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje (jeigu nusipirkta tinkamos kokybės prekė) ar 6.363 straipsnio 7 dalyje (jeigu nusipirkta netinkamos kokybės prekė) nurodytų reikalavimų.

Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita), t.y. prekės pirkimo–pardavimo dokumentas.

Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

Ginčai tarp vartotojo ir pardavėjo dėl prekės kokybės sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Šalių atsakomybė

Pirkėjas atsako :

 • už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve;
 • už registracijos formoje ar pirkimo metu pateiktų duomenų teisingumą. Pardavėjas neatsako už pasekmes, atsiradusias Pirkėjui pateikus klaidingus duomenis;
 • užsiregistravęs Pirkėjas – už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės dėl kilusių nuostolių tais atvejais, kai Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis bei taikoma Privatumo Politika.

Atvejais, kai Internetinėje parduotuvėje yra pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių tinklapius, Pardavėjas neatsako už informacijos, pateiktos šiuose tinklapiuose, teisingumą. Pardavėjas nėra atsakingas už trečiųjų šalių tinklapiuose pateikiamą turinį – jo teisingumą, išsamumą ir tikslumą.

Baigiamosios taisyklių nuostatos

Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pirkėjas, nesutikdamas su Taisyklių redakcija, papildymais, pakeitimais, turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis.

Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

Galioja nuo 2022m. kovo 15d.

Paskutinį kartą atnaujinta 2022m. kovo 15d.